Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 19-10-2016 αίτηση - γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου- αρτοποιείου (Γ/ΕΙΣ/Φ17.16/2364). Μετά από αλλαγή φορέα.
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ17.16/2788/12-12-16 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-
ρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό Γ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β΄ 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 13-12-2016 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : Ντικούδης Χρήστος του Μαυρουδή
Είδος εγκατάστασης: Αρτοποιείο
Διεύθυνση : οικισμός Αιγείρου Δήμου Κομοτηνής
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71


Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 25,50 KW Θερμική: 10,00 KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 19
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, ομάδα 9η, α.α. 22
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται
Αρτοκλίβανος ένας (1):
Περιστροφικός με δύο (2) καρότσια (καύσιμο πετρέλαιο)
Παραγωγικότητα:
2x0.75x0.9x1.6x1100=2376Kg / 24ωρο
Σύνολο 2376 Kg / 24ωρο
Είδος καυσίμου / ενέργεια:
Πετρέλαιο
Κατηγορία Πυρασφάλειας
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων του φακέλου του αρτοποιείου (προϋφιστάμενο αρτοποιείο του Ν. 3526/2007).

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης


2. Αθανάσιος Κιοσές

Σχετικό αρχείο