Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Γ/ΟΙΚ/303/30-01-2019 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) Ευρώ (€) στην επιχείρηση ΓΙΑΚΟΥΠ ΓΙΑΚΟΥΠ ΚΑΙ ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΑΔΙΚ ΟΕ (TROPICAL GROUP), 4 ο ΧΛΜ Κομοτηνής – Κάλχα, με ΑΦΜ 998335889, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, για παράβαση του άρθρου 65,
παρ. 1 του Ν.4446/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 5α της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016».